دعای گشودن نماز

دعای گشودن نماز

( بار الها! بین من و خطاهای من، همانند فاصله ای که بین مشرق و مغرب انداخته ای، فاصله بینداز، و مرا از خطاهایم پاک ساز، همانند لبای سفیدی که از آلودگی پاک می شود. بار الها! خطاهای مرا با برف و آب و تگرگ بشوی. )

2- 

دعای گشودن نماز - 2

{ سنن أَربعه، و نگا: صحیح ترمذ (1/77) و صحیح ابن ماجه (1/135). }

(بار الها! پاک و منزهی، و حمد از آن توست، و نامت با برکت است و قدرت و شکوه تو بسیار بالاست و هیچ معبودی به جز تو به حق وجود ندارد.)

/ 0 نظر / 208 بازدید