آموزش نماز جماعت صبح - بخش سوم

نیت نماز صبح به اقتدا

 

الف - نَوَیتُ اَن اُصَلّی فَرضَ الصُبحِ رَکعَتَینِ مُقتَدَیاً لِلهِ تَعالی اللهُ اَکبَر : نیت دارم که دو رکعت نماز صبح را به فرض و به اقتدا برای خدا انجام می دهم الله اکبر.

ب - اُصَلّی فَرضَ الصُبحِ رَکعَتَینِ مُقتَدَیاً لِلهِ تَعالی اللهُ اَکبَر : می خوانم فرض دو رکعت نماز صبح را به اقتدا برای خدا انجام می دهم الله اکبر.

ج – نیت دارم فرض دو رکعت نماز صبح را به اقتدا برای خدای تعالی الله اکبر.

نیت نماز برای نماز گزار به تنهایی:

الف - نَوَیتُ اَن اُصَلّی فَرضَ الصُبحِ رَکعَتَینِ لِلهِ تَعالی اللهُ اَکبَر : نیت دارم که دو رکعت نماز صبح را به فرض و برای خدا انجام می دهم الله اکبر.

ب - اُصَلّی فَرضَ الصُبحِ رَکعَتَینِ مُقتَدَیاً لِلهِ تَعالی اللهُ اَکبَر : می خوانم فرض دو رکعت نماز صبح را برای خدای تعالی انجام می دهم الله اکبر.

ج – نیت دارم فرض دو رکعت نماز صبح را برای خدای تعالی الله اکبر.

د -  نیت به جا آوردن فرض دو رکعت نماز صبح را دارم الله اکبر

 بخش قبلی

بخش پایانی آموزش ... 

/ 0 نظر / 180 بازدید