نمازهای واجب پنجگانه و نحوه ارکان نماز

نمودار آموزش ارکان نماز به زبان ساده

نماز

رکعت اول

رکعت دوم

رکعت سوم

رکعت چهارم

صبح

سوره حمد و یک سوره دیگر

سوره حمد و یک سوره دیگر

قنوت

-

-

ظهر

سوره حمد و یک سوره دیگر

سوره حمد و یک سوره دیگر

سوره حمد

سوره حمد

عصر

سوره حمد و یک سوره دیگر

سوره حمد و یک سوره دیگر

سوره حمد

سوره حمد

مغرب

سوره حمد و یک سوره دیگر

سوره حمد و یک سوره دیگر

سوره حمد

-

عشا

سوره حمد و یک سوره دیگر

سوره حمد و یک سوره دیگر

سوره حمد

سوره حمد

1 رکعتی

سوره حمد و یک سوره دیگر

قنوت

*** این نماز جدا از نماز های پنگانه می باشد ***

رکوع بعد از هر رکعت است (خواندن سوره ها و رفتن به رکوع )

سجده ها بعد از رکوع و دوبار است (سجده اول،رفتن به حالت نشتن و سجده دوم)

تشهد اول*

تشهد اخیر **

تشهدها باید بعد از سجده دوم و در حالت نشته خوانده شود

قنوت در رکعت دوم ، بعد از رکوع و قبل از سجده خوانده می شود

/ 0 نظر / 273 بازدید