مؤذن کیست و چگونه باشد؟

1- برای رضای الله أذان دهد و در قبال أذان پول نگیرد.

2- با وضو أذان دهد.

3- انگشتان سبابه (اشاره) هر دودست را در دو گوشش نماید.

4- ایستاده و رخ به سوی قبله أذان دهد.

5- در زمان گفتن (حی علی الصلاة وحی علی الفلاح) گردنش رابه سمت چپ و راست بچرخاند.

6- آهسته و بدون عجله، با مکث و درنگ أذان دهد.

7- در دوران اذان سخن نگوید.

8- با صدای بلند أذان دهد.

9- بعد از أذان بدون عذر از مسجد بیرون نشود.

/ 0 نظر / 7 بازدید