تاریخ فرض شدن نماز و اهمیت آن در حیات شخصى و اجتماعى

در نتیجه بنده سعادت مندى دو عالم را نایل گردیده از بد بختى دنیا و آخرت رهاى مى یابد. الله سبحانه و تعالى مى فرماید:( لإن شکرتم لأزیدنکم و لإن کفرتم إن عذابی لشدید) یعنى اگر شکر گذار گردیدید البته نعمتهایم را به شما افزون خواهم کرد. و اگر ناسپاسى کردید پس بدانید عذاب من بسیار سخت مى باشد).

اما آن منفعتهاى شخصى, که نماز گذار به سبب خواندن نماز کسب مى کند این است, که اگر آن را با اخلاص بخواند همیشه در بالاى خود الله سبحانه وتعالى را نظارت کننده مى بیند. در نتیجه خوف مى برد, که به کار نارواى دست بزند ولجام نفس سرکش را به جانب کارهاى خیر مى گرداند از جانب خود الله تعالى او را براى انجام دادن کارهاى نیک قوت مى دهد و براه راست هدایتش مى کند.

چنانکه الله تعالى مى فرماید: ( وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر) ( العنکبوت: 45) یعنى:و برپا ب دار نماز را! بدرستى نماز از کارهاى بى حیایى وناپسند منع مى نماید)

در بعضى روایتها باسند مرفوع و موقوف چنین آمده است: ( من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر لم تزده من الله إلا بعدا وفی روایة فلا صلاة له ( رواه الطبرانی وغیره مر فوعا وموقوفا) هرکه را نمازش از کارهاى بى حیایى و ناپسند منع ننماید او را از الله تعالى به جز دورى دیگر چیزى نتیجه نباشد. ودر روایتى چنین آمده, که نمازش درست نشود. چون مسلمان عاقل و مخلص همیشه مى کوشد تا هیچ کار بدى را انجام ندهد تا نمازش نزد خداوند نامقبول نشود. زیرا او خوب مى داند, که الله تعالى نماز راسبب نجات او گردانیده است وگر نه الله تعالى هیچ احتیاجى به نماز وى ندارد. خواندن نماز چیزى را در ذات وصفات الله تعالى زیاد نه کند و نخواندنش چیزى را از او کم نکند. اما فایده هاى اجتماعى نماز بسیار بزرگ اند. آن جامعة, که افراد آن واقعا نماز گذار باشند هرگز به کارهاى بد دست نزنند. درچنین جامعه فضاى دوستى ومحبت واتحاد و برادرى حکم فرما خواهد بود, وافراد آن در امنیت و برکت حیات بسر خواهند برد. چون همگى در صف نماز استاده مى شوند آن صفى است, که شاه و گدا در یک قطار مى استند و هرروز چند مراتبه همدیگررا مى بینند و از احوال همدیگر باخبر مى شوند.آنچنان که گفتیم یک شمه اى از منفعتهاى بزرگ نماز در این عالم فانى است، منفعتهاى اخروى آن ان شاالله سخن خواهیم راند. 

/ 0 نظر / 570 بازدید