نماز و اوقات و قواعد قبل از نماز گزاردن

چند نکته بسیار مهم در باره اوقات نمازها در اینجا مناسب است چند نکته بسیار مهم نسبت به اوقات نمازها بیان شود که ما آنها را به ترتیب زیر بیان می نمائیم:

1- تمام نمازها را در اول وقت خواندن بهتر و دارای ثواب بیشتری است به جز نماز عشاء که دیرترخواندن آن بهتر و دارای اجر و ثواب بیشتری است(ولی قبل از رسیدن به نیمه شب قبل از ساعت 12!). 

2- در مسافرت در زمان گرما نماز ظهر را دیرتر خواندن بهتر است. 

3- هر کس یک رکعت نماز صبح را قبل از طلوع خورشید خواند و بعدا خورشید طلوع کرد به نمازش ادامه دهد گویا این  فرد نماز را در وقت خوانده است . 

4- هر کس یک رکعت نماز عصر را قبل از غروب خورشید خواند و بعدا خورشید غروب کرد به نمازش ادامه دهد گویا این فرد نماز را در وقت خوانده است . 

5- وقت هر نمازی که فراموش شد ویا فرد به خواب رفت؛ زمانی است که بیاد فرد بیاید و یا از خواب بیدار شود.

 

اوقات مکروهه  

 بعضی از اوقات نماز خواندن در آنها مکروه است که به ترتیب  

 زیر بیان می شوند:

1- زمان استواءخورشید(زمانی که خورشید در وسط آسمان است وزوال نشده)  تا اینکه خورشید زوال ( مایل شدن خورشید از میانه آسمان به سمت مغرب) کند. 

2- زمان طلوع خورشید تا اینکه اندکی بالا بیاید.

3- زمان غروب خورشید تا اینکه غروب نماید. 

 ناگفته نماند که نماز خواندن در این اوقات درکنار بیت الله ایرادی ندارد وجایز است وبعد از نماز صبح وبعد از نماز عصرنیزنفل خواندن ایرادی ندارد زیرا آنچه ایراد دارد خواندن نمازهای نفلی درزمان طلوع وزمان غروب خورشید است. 

4- سنّت خواندن وحتّی سنّت های صبح درزمان شروع فرض با جماعت.  

 

 اماکن ممنوعه برای نماز  

 تمام زمین برای امّت محمّدی جایگاه مسجد را دارد یعنی می شود در آنجا ها نماز خواند بجز اماکنی که در زیر بیان می شنود که در آنها نماز خواندن درست نیست: 

1- درخوابگاه وتویله شتران. 

2- در گورستان ویا به سوی قبر. 

3- در حمام.

منبع:وبلاگ تزکیه و تعلیم از دیدگاه اهل سنّت

/ 0 نظر / 324 بازدید