فواید نماز

1- رضا و خشنودی پروردگار

2- صاحب شدن نور دل و چهره در انسان

3- راحتی در جسم انسان

4- بهانه ای برای پروردگار برای فرو فرستادن رحمت هایش

5- رهایی از بی حیایی و کارهایی که باعث از بین رفتن آبرو و شخصیت فرد شود.

6- افزایش و برکت در روزی و رزق فرد و خانواده اش

7- محافظی در برابر عذاب قبر (رفیق قبر)

8- نامه اعمال سنگین شخص در روز رستاخیز

9- یکی از مجوزهای وارد شدن به بهشت

10- رهایی از آتش دوزخ

/ 0 نظر / 43 بازدید