آموزش اقامه نماز

ترجمه اقامه اول

1- معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است. 

2- معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است. 

3- گواهی می دهم که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست ، گواهی می دهم که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست. 

4- گواهی می دهم که محمّد فرستاده الله است، گواهی می دهم که محمّد فرستاده الله است. 

5- بشتابید به سوی نماز، بشتابید به سوی نماز.

6- بشتابید به سوی کامیابی، بشتابید به سوی کامیابی. 

7- قطعا نماز بر پا شد، قطعا نماز بر پا شد.

8- معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است. 

9- بجز الله دیگر معبود به حقی نیست. 

 

ب : روش دوم اقامه

اقامه نماز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترجمه اقامه به روش دوم

1- معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است. 

2- گواهی می دهم که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست.

3- گواهی می دهم که محمّد فرستاده الله است. 

4- بشتابید به سوی نماز.

5- بشتابید به سوی کامیابی. 

6- قطعا نماز بر پا شد، قطعا نماز بر پا شد.

7- معبود به حق بزرگترین است. 

8- بجز الله دیگر معبود به حقی نیست. 

 

چندنکته درباره اقامه :

1- اقامه گفتن برای نمازهای فرض؛خواه با جماعت خوانده شوند و یا انفرادی و خواه ادائی باشند و یا قضائی؛  سنّت است.

2- زنان نیز همانند مردان اقامه بگویند.

3- ضروری نیست که مؤذن اقامه بگوید کسی دیگر نیز میتواند اینکار را انجام دهد.

4- زمان(قدقامت الصلاة) دراقامه(اقامها الله وادامها) گفتن درست نیست.

5- اقامه سریع و بدون مکث گفته شود بهتر است.

6-به روش دوّم اقامه گفتن بهتر است گرچه به روش اوّل اقامه گفتن نیز ثابت است.

 

 لینکهای مرتبط

اذان و اصول صحیح آن

آموزش نماز و اقامه آن

وبلاگ تزکیه و تعلیم از دیدگاه اهل سنّت 

/ 0 نظر / 1295 بازدید